De auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden en andere materialen van deze site zijn voorbehouden aan De Haan Vakantieverblijven.

De inhoud van deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van De Haan Vakantieverblijven vereist.

De Haan Vakantieverblijven spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft geen garanties dat deze informatie up to date, volledig en/of juist zal zijn.

De Haan Vakantieverblijven en haar bestuurders kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld jegens de gebruiker van de website voor verlies, schade, kosten of uitgaven (meer bepaald winstderving, gebruiksverlies, directe, indirecte, bijkomende of voortvloeiende schade) die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via de website verkregen informatie